1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R15
  4. Đơn vị chủ quản muốn in riêng bảng lương tổng hợp của đối tượng công chức, viên chức và đối tượng lao động hợp đồng

Đơn vị chủ quản muốn in riêng bảng lương tổng hợp của đối tượng công chức, viên chức và đối tượng lao động hợp đồng

1. Mục đích

Giúp đơn vị chủ quản in riêng bảng lương tổng hợp của đối tượng công chức, viên chức và đối tượng lao động hợp đồng.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R15, đơn vị là Phòng giáo dục, hàng tháng có thực hiện tổng hợp lương theo mẫu Báo cáo tổng hợp lương và phụ cấp của chương trình. Tuy nhiên, tại đơn vị có 2 loại cán bộ là viên chức và hợp đồng 68. Hiện lao động theo hợp đồng 68 đơn vị đã ký lại hợp đồng hưởng lương theo số tiền, nhưng vẫn chưa chuyển loại cán bộ. Vì vậy, khi tổng hợp lương, đơn vi chủ quản cần tổng hợp riêng lương của lao động hợp đồng để báo cáo hiển thị tách biệt số liệu. Hiện tại chương trình đã tổng hợp số liệu nhưng lao động hợp đồng tách riêng một dòng nên các cột hệ số lương đều để trống, không có ý nghĩa.

– Kể từ phiên bản R15, phần mềm sửa mẫu bảng tổng hợp lương, phụ cấp, bổ sung tham số Loại cán bộ; đồng thời phần mềm bổ sung mẫu Bảng tổng hợp lương, phụ cấp của LĐHĐ.

Cụ thể như sau

Bảng tổng hợp lương, phụ cấp của lao động hợp đồng

1. Tại giao diện Tổng hợp bảng lương cấp dưới hoặc tại menu Báo cáo\Báo cáo lương, phần mềm đã bổ sung Bảng tổng hợp lương, phụ cấp của lao động hợp đồng

2. Khai báo tham số báo cáo

3. Khai báo tham số báo cáo:

Bảng tổng hợp hệ số lương và phụ cấp lương

1. Tại giao diện Tổng hợp bảng lương cấp dưới hoặc tại menu Báo cáo\Báo cáo lương, phần mềm đã bổ sung Bảng tổng hợp hệ số lương và phụ cấp lương.

2. Khai báo tham số báo cáo.

3. Chương trình in mẫu như sau:

Cập nhật 15/09/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan