1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R15
  4. Trong trường hợp đơn vị ứng trước lương tháng, kế toán muốn trừ đúng lương những ngày nghỉ tháng trước vào lương tháng sau để tính đủ lương cho CBNV

Trong trường hợp đơn vị ứng trước lương tháng, kế toán muốn trừ đúng lương những ngày nghỉ tháng trước vào lương tháng sau để tính đủ lương cho CBNV

1. Mục đích

Trong trường hợp đơn vị ứng trước lương tháng, kế toán có thể trừ đúng lương những ngày nghỉ tháng trước vào lương tháng sau để tính đủ lương cho CBNV.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R15, ngày đầu tháng, đơn vị thường trả trước lương tháng và đến cuối tháng, nếu CBNV nghỉ không hưởng lương thì số tiền lương theo ngày công đã trả thừa tháng trước sẽ trừ vào lương tháng sau. Hiện tại: tính lương tháng 6 chọn bảng chấm công tháng 5, chương trình đang căn cứ trên hệ số lương tháng 6 để trừ đi 3 ngày công. Ngoài ra, với trường hợp một CBNV được tuyển mới vào ngày 15/5 thì tháng 6 sẽ được hưởng 1/2 tháng lương. Nhưng nếu CBNV tuyển mới ngày 1/6 thì tính lương tháng 6 lại được hưởng đủ cả tháng lương như vậy rất bất hợp lý

– Kể từ phiên bản R15, với TH có thay đổi lương, phụ cấp, nếu đơn vị không thực hiện theo cách truy thu, mà thực hiện qua cách theo dõi chấm công rồi tính trừ vào lương tháng sau nếu có ngày nghỉ, thì những ngày nghỉ này cần tính theo đúng lương, phụ cấp ở mức của tháng chấm công.
– Ngoài ra: bổ sung nghiệp vụ cho phép truy lĩnh với TH CBNV mới tiếp nhận trong tháng trước mà không có mặt trên bảng lương => thì sẽ cho truy lĩnh lương theo số ngày CBNV đó đi làm trong tháng trước.

Cụ thể như sau

1. Ví dụ có CBNV Lê Diệu Ánh mới vào đơn vị từ ngày 20/09/2021. Tuy nhiên tại các đơn vị HCSN thường tính lương vào đầu tháng do đó khi tính lương tháng 10/2021, sẽ tính cả phần truy lĩnh số ngày làm việc của CBNV trong tháng 9.

Cập nhật 01/10/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan