1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R15
  4. Kế toán muốn in các mẫu Danh sách nâng lương thường xuyên, nâng phụ cấp TNVK, nâng hưởng phụ cấp TNN để đúng với mẫu do Sở Nội vụ ban hành

Kế toán muốn in các mẫu Danh sách nâng lương thường xuyên, nâng phụ cấp TNVK, nâng hưởng phụ cấp TNN để đúng với mẫu do Sở Nội vụ ban hành

1. Mục đích

Giúp kế toán in các mẫu Danh sách nâng lương thường xuyên, nâng phụ cấp TNVK, nâng hưởng phụ cấp TNN để đúng với mẫu do Sở Nội vụ ban hành.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R15, đơn vị khối trường học, hàng quý kế toán phải nộp các báo cáo về nâng lương thường xuyên, nâng phụ cấp TNVK, nâng hưởng phụ cấp TNN theo hướng dẫn của Phòng giáo dục, áp dụng các mẫu do Sở Nội Vụ ban hành. Hiện tại phần mềm chưa đáp ứng các mẫu này.

– Kể từ phiên bản R15, phần mềm đáp ứng các mẫu biểu báo cáo do SNV ban hành.

Cụ thể như sau

Cập nhật 01/10/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan