1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R14
  4. Đơn vị chủ quản muốn phân quyền cho nhân viên quản lý các đơn vị theo từng cấp nhanh hơn

Đơn vị chủ quản muốn phân quyền cho nhân viên quản lý các đơn vị theo từng cấp nhanh hơn

1. Mục đích

Giúp đơn vị chủ quản phân quyền cho nhân viên quản lý các đơn vị theo từng cấp nhanh hơn.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R14, ĐVCQ có nhu cầu phân quyền truy cập dữ liệu cho từng cán bộ phụ trách việc tổng hợp lương, dự toán, nguồn CCTL theo từng tuyến (tuyến tỉnh/huyện/xã). Tuy nhiên hiện tại phần danh sách các đơn vị trong tỉnh sắp xếp không theo thứ tự, đồng thời tick chọn các đơn vị thuộc 1 CQCQ thì phải tick chọn từng đơn vị một => gây khó khăn và mất nhiều thời gian cho đơn vị.

– Kể từ phiên bản R14, phần mềm bổ sung chức năng sắp xếp thứ tự các đơn vị trên Danh sách đơn vị để chủ động sắp xếp lại thứ tự. Đồng thời trên chức năng phân quyền truy cập dữ liệu, bổ sung cột Tuyến đơn vị để hiển thị rõ được tuyến tỉnh/huyện/xã.

Xem phim hướng dẫn

Cụ thể như sau

Sắp xếp thứ tự đơn vị

1. Tại menu Danh mục, phần mềm đã bổ sung menu Danh sách đơn vị.

2. Tại giao diện Danh sách đơn vị, có thể nhấn Sắp xếp thứ tự để sắp xếp lại thứ tự các đơn vị.

Phân quyền dữ liệu

1. Tại biểu tượng Hệ thống, chọn Người dùng.

2. Tại tab Vai trò quyền hạn có thể bổ sung các admin có vai trò quản trị hệ thống tuyến tỉnh/huyện/xã.

3. Tại tab Quản lý người dùng, có thể nhấn Thêm để thêm người dùng và có thể chọn vai trò là quản lý tuyến tỉnh.

4. Trên giao diện Thêm người dùng, chọn tab Phân quyền dữ liệu, phần mềm đã bổ sung cột Cấp đơn vị, anh/chị có thể dễ dàng lọc nhanh theo cấp đơn vị (tỉnh/huyện/xã)

5. Đồng thời phần mềm cải tiến khi tick chọn vào đơn vị chủ quản thì sẽ đồng thời tick chọn tất cả các đơn vị con.

6. Tại giao diện quản lý người dùng, có thể chọn CBNV cần phân quyền và nhấn Phân quyền truy cập dữ liệu và thực hiện tương tự ở trên.

Cập nhật 26/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan