1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R14
  4. Kế toán muốn Tổng cộng theo nguồn và tiểu mục: Hạch toán theo tiểu mục tách riêng nhóm Lương, phụ cấp – Bảo hiểm – KPCĐ cột Lương, phụ cấp là số tiền đã trừ đi bảo hiểm để khớp với số tiền trên giấy rút

Kế toán muốn Tổng cộng theo nguồn và tiểu mục: Hạch toán theo tiểu mục tách riêng nhóm Lương, phụ cấp – Bảo hiểm – KPCĐ cột Lương, phụ cấp là số tiền đã trừ đi bảo hiểm để khớp với số tiền trên giấy rút

1. Mục đích

Giúp Tổng cộng theo nguồn và tiểu mục: Hạch toán theo tiểu mục tách riêng nhóm Lương, phụ cấp – Bảo hiểm – KPCĐ cột Lương, phụ cấp là số tiền đã trừ đi bảo hiểm để khớp với số tiền trên giấy rút.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R14, khi in bảng lương, kế toán muốn hiển thị tổng theo MLSC gồm 3 phần: Lương và các khoản phụ cấp; BHXH, BHYT; KPCĐ. Hiện tại chương trình đang lấy số lương và phụ cấp là số chưa trừ đi các khoản đóng góp người lao động đóng, như vậy không khớp với số tiền hạch toán trên giấy rút.

– Kể từ phiên bản R14, phần mềm sửa đổi cách tính phần hạch toán mục lục ngân sách để phần tiểu mục lương, phụ cấp chỉ lấy đúng phần đã trừ đi các khoản đóng góp.

Cụ thể như sau

1. Phần mềm sửa một số mẫu hạch toán mục lục ngân sách để phần TM lương, phụ cấp chỉ lấy đúng phần đã trừ đi các khoản đóng góp.

Ví dụ:

  • Trên phần mềm MISA SalaGov, có chọn hiển thị hạch toán theo MLNS như sau

  • Tại TM 6001 trên phần mềm MISA SalaGov sẽ bằng đúng TM 6001 trên giấy rút lấy tại phần mềm MISA Mimosa (lương đã trừ đi các khoản đóng góp của NLĐ đóng)

Cập nhật 19/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan