1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R14
  4. Kế toán muốn hạch toán được khoản phụ cấp đặc biệt ngành có nguồn kinh phí khác với các nguồn kinh phí trả lương để hạch toán đầy đủ số liệu

Kế toán muốn hạch toán được khoản phụ cấp đặc biệt ngành có nguồn kinh phí khác với các nguồn kinh phí trả lương để hạch toán đầy đủ số liệu

1. Mục đích

Giúp kế toán hạch toán được khoản phụ cấp đặc biệt ngành có nguồn kinh phí khác với các nguồn kinh phí trả lương để hạch toán đầy đủ số liệu.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R14, đơn vị trường mẫu giáo trả lương cho cán bộ, công chức và lao động hợp đồng từ 2 nguồn là nguồn tự chủ và nguồn cải cách tiền lương. Đồng thời, trường có trả các khoản phụ cấp khác như tiền chăm sóc bán trú, tiền bồi dưỡng bộ phận nhà bếp …và trả bằng nguồn không tự chủ. Sau đó, đơn vị lấy bảng lương sang hạch toán trên phần mềm Mimosa, tách mỗi nguồn kinh phí là một giấy rút và in mẫu 09 cho tổng cả 3 nguồn kinh phí trên. PM hiện tại, khoản phụ cấp đặc biệt ngành sử dụng nguồn kinh phí khác nguồn lương thì không cập nhật được vào bảng lương nên khi lấy số liệu sang Mimosa đang không lấy được bảng phụ cấp đặc biệt ngành này.

– Kể từ phiên bản R14, khi đẩy số liệu về Mimosa/Bamboo, phần mềm sẽ đẩy số liệu bảng lương, truy lĩnh & PCĐBN không cập nhật vào bảng lương theo tham số tháng/năm chứ không chỉ giới hạn nguồn theo bảng lương.

Cụ thể như sau

1. Tại menu Tính lương\Tính lương hệ số, phụ cấp, lập bảng tính lương hệ số, phụ cấp có phân bổ nguồn như sau:

2. Tại menu Tính lương\Tính các khoản khác, lập bảng tính công tác phí phân bổ nguồn như sau (nguồn phân bổ của công tác phí khác với nguồn phân bổ tại bảng lương) và không cập nhật vào bảng lương.

3. Tại giao diện phần mềm kế toán MISA Mimosa, thực hiện kết nối với phần mềm MISA SalaGov.

4. Tại đây, sau khi lấy dữ liệu bảng lương, phần Công tác phí nguồn khác với nguồn ở bảng lương và không cập nhật vào bảng lương. Tuy nhiên khi hạch toán sang MISA Mimosa vẫn lấy lên được khoản Công tác phí được chi trả bằng nguồn khác với nguồn ở bảng lương.

Cập nhật 19/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan