1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R22
  4. Đơn vị chủ quản trực tiếp mong muốn tổng hợp được bảng lương, dự toán đơn vị con gửi lên khi đơn vị chủ quản cấp trên hết hạn sử dụng

Đơn vị chủ quản trực tiếp mong muốn tổng hợp được bảng lương, dự toán đơn vị con gửi lên khi đơn vị chủ quản cấp trên hết hạn sử dụng

1. Mục đích

Giúp đơn vị chủ quản tổng hợp được bảng lương, dự toán đơn vị con gửi lên khi đơn vị chủ quản cấp trên hết hạn sử dụng.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R21, các đơn vị sử dụng phần mềm Salagov và được cấp tài nguyên theo cây đơn vị: Đơn vị chủ quản cấp trên –> Đơn vị chủ quản cấp trực tiếp –> Đơn vị con. Các đơn vị con lập bảng lương, bảng dự toán lương gửi đơn vị chủ quản trực tiếp để xét duyệt. Sau đó, đơn vị chủ quản trực tiếp tổng hợp và gửi lên đơn vị chủ quản cấp trên. Tuy nhiên, khi đơn vị chủ quản cấp trên hết hạn sử dụng thì đơn vị chủ quản trực tiếp không thể tổng hợp được báo cáo của các đơn vị con đã gửi mặc dù đơn vị chủ quản trực tiếp chưa hết hạn sử dụng.
Hiện tại phần mềm chỉ cho phép đơn vị chủ quản cấp trực tiếp tổng hợp báo cáo khi đơn vị chủ quản cấp trên còn hạn sử dụng.

– Kể từ phiên bản R21, phần mềm cho phép đơn vị chủ quản vẫn tổng hợp được dữ liệu của đơn vị cấp dưới, không quan tâm đến thuê bao của cấp trên/tài chính của đơn vị chủ quản còn hạn hay hết hạn.

Cụ thể như sau

1. Đơn vị chủ quản cấp trên là Phòng Tài chính TP MISA hết hạn sử dụng phần mềm MISA SalaGov.

2. Đơn vị chủ quản trực tiếp là Phòng Giáo dục TP MISA vẫn có thể tổng hợp bảng lương/dự toán lương của đơn vị cấp dưới.

3. Tuy nhiên khi đơn vị chủ quản trực tiếp thực hiện nộp báo cáo/gửi dự toán lên cho đơn vị chủ quản cấp trên, phần mềm sẽ hiển thị  cảnh báo nên đơn vị chủ quản đã hết hạn và không thực hiện gửi đi được.

Cập nhật 30/03/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan