1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R22
  4. Kế toán muốn thuyết minh chi tiết tăng, giảm tiền lương thực lĩnh và nguyên nhân tăng, giảm của từng CBNV theo yêu cầu của KBNN

Kế toán muốn thuyết minh chi tiết tăng, giảm tiền lương thực lĩnh và nguyên nhân tăng, giảm của từng CBNV theo yêu cầu của KBNN

1. Mục đích

Giúp kế toán thuyết minh chi tiết tăng, giảm tiền lương thực lĩnh và nguyên nhân tăng, giảm của từng CBNV theo yêu cầu của KBNN.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R22, với đơn vị ngành y tế, hàng tháng kế toán cần in mẫu 09 đi KBNN. Phần thuyết minh sự thay đổi so với tháng trước, KBNN yêu cầu thuyết minh chi tiết các nội dung sau để diễn giải chi tiết nguyên nhân tăng, giảm tiền lương thực lĩnh của từng CBNV tháng này so với tháng trước hoặc tháng trước so với tháng này, nhóm theo từng nhóm tăng giảm:

  • Tiền lương, phụ cấp tháng n-1
  • Tiền lương, phụ cấp tháng n
  • Thay đổi giữa tiền lương, phụ cấp theo lương tháng n-(n-1) tăng/giảm: |n-(n-1)|

Hiện phần mềm chưa đáp ứng mẫu thuyết minh theo đặc thù đơn vị.

– Kể từ phiên bản R22, phần mềm bổ sung mẫu thuyết minh 09 phù hợp theo đặc thù đơn vị.

Cụ thể như sau

1. Tại menu Sửa mẫu bảng lương, tab Sửa chân chữ ký. Tại phần II. Phần thuyết minh thay đổi so với tháng trước, phần mềm đã bổ sung Mẫu 14. Hiển thị nguyên nhân thay đổi lương, phụ cấp (đặc thù Hưng Hà – Thái Bình)

2. Ngoài ra khi in mẫu 09 tùy chỉnh, tại form tham số báo cáo, khi chọn Hiển thị nội dung thuyết minh theo mẫu, anh/chị cũng có thể dễ dàng lựa chọn Mẫu 14. Hiển thị nguyên nhân thay đổi lương, phụ cấp (đặc thù Hưng Hà – Thái Bình) tại đây.

3. Khi đó phần thuyết minh thay đổi so với tháng trước hiển thị như sau:

Cập nhật 07/04/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan