1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R18
  4. Đơn vị muốn ký điện tử cả chữ ký của kế toán và thủ trưởng đơn vị trên “Báo cáo dự toán lương, phụ cấp” để nộp cơ quan tài chính

Đơn vị muốn ký điện tử cả chữ ký của kế toán và thủ trưởng đơn vị trên “Báo cáo dự toán lương, phụ cấp” để nộp cơ quan tài chính

1. Mục đích

Giúp đơn vị ký điện tử cả chữ ký của kế toán và thủ trưởng đơn vị trên “Báo cáo dự toán lương, phụ cấp” để nộp cơ quan tài chính.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R18, các đơn vị khi gửi bảng dự toán lương lên đơn vị cấp trên, đơn vị trực thuộc gửi kèm “Báo cáo dự toán lương, phụ cấp” đã được ký số cả chữ ký của kế toán và thủ trưởng đơn vị, để cơ quan cấp trên có căn cứ pháp lý khi xét duyệt dự toán. Trên phần mềm salagov, khi thực hiện ký số báo cáo dự toán lương, đơn vị chỉ thực hiện ký được của 1 trong 2 chức danh “Kế toán” hoặc “Thủ trưởng đơn vị”. Do đó, chưa đáp ứng được yêu cầu của cơ quan tài chính.

– Kể từ phiên bản R18, phần mềm bổ sung giao diện danh sách báo cáo đã ký điện tử tương tự như bảng tính lương để NSD có thể ký tiếp lần 2 trên mẫu đã ký lần 1. Ngoài ra khi gửi dự toán lên cấp trên, thì cho phép chọn DS bảng dự toán đã ký xong từ chính giao diện này để NSD ko phải tải về máy rồi lại tải lên.

Xem phim hướng dẫn 

Cụ thể như sau

1. Tại giao diện danh sách bảng dự toán lương, nhấn tại biểu tượng dấu ba chấm, phần mềm đã bổ sung Danh sách báo cáo đã ký điện tử tương tự như bảng tính lương để đơn vị có thể ký tiếp lần 2 trên mẫu đã ký lần 1.

2. Ngoài ra khi gửi dự toán lên cấp trên, thì cho phép chọn danh sách bảng dự toán đã ký xong từ chính giao diện này để không phải tải về máy rồi lại tải lên.

Cập nhật 05/01/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan