1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R24
  4. Đơn vị muốn tính phụ cấp trực theo 3 mức giá khác nhau để đáp ứng thực tế tại đơn vị

Đơn vị muốn tính phụ cấp trực theo 3 mức giá khác nhau để đáp ứng thực tế tại đơn vị

1. Mục đích

Giúp đơn vị tính phụ cấp trực theo 3 mức giá khác nhau để đáp ứng thực tế tại đơn vị.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R24, đơn vị là bệnh viện tự chủ hoàn toàn chi thường xuyên. Trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị đang chi 2 mức đơn giá cho CBNV tham gia trực. Tuy nhiên hiện tại chương trình chỉ cho phép ghi nhận 1 mức tiền trực cho ca trực 24/24 và 12/24

– Kể từ phiên bản R24, phần mềm cho phép thiết lập ca trực con có đơn giá khác nhau từ ca trực 24/24 & 12/24.

Cụ thể như sau

1. Tại menu Danh mục\Phụ cấp đặc biệt ngành, anh/chị có thể ghi nhận phụ cấp theo 2 mức giá khác nhau đối với bộ phận trực tiếp và bộ phận gián tiếp tại Phụ cấp thường trực:

Anh chị có thể nhập lại Ký hiệu chấm công phù hợp từng ca trực tương ứng.

2. Sau khi thiết lập lại phụ cấp thường trực, khi lập bảng chấm công trực, phần mềm sẽ lấy lên ký hiệu chấm công như anh/chị đã thiết lập. Bảng tổng hợp công thì sẽ lấy lên đơn giá ca trực con theo đặc thù của bệnh viện.

Cập nhật 09/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan