1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R24
  4. Kế toán muốn tính phụ cấp làm thêm, làm đêm theo số tiền quy định 

Kế toán muốn tính phụ cấp làm thêm, làm đêm theo số tiền quy định 

1. Mục đích

Giúp kế toán tính phụ cấp làm thêm, làm đêm theo số tiền quy định.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R24, đơn vị ngành y tế, hàng tháng CBNV sẽ đi làm vào các ngày T7,CN, ngày lễ theo yêu cầu công việc. Những ngày đi làm này sẽ được tính là những ngày làm thêm và hưởng mức làm thêm theo số tiền cố định. Cuối mỗi tháng, kế toán sẽ tổng hợp và thanh toán cho CBNV theo nhóm đối tượng: Biên chế, Hợp đồng 68 và LĐHĐ. Tuy nhiên hiện tại phần mềm chưa cho tính đơn giá làm thêm, làm đêm theo số tiền cố định.

– Kể từ phiên bản R24, phần mềm cho phép thiết lập đơn giá linh động cho các ký hiệu chấm công liên quan đến làm thêm/làm đêm, cho phép PC làm thêm/làm đêm tính theo số tiền. Khi chấm công làm thêm/làm đêm sẽ cho phép chấm chi tiết theo mức đơn giá khác nhau từ đó tính lên số tiền khác nhau.

Cụ thể như sau

1. Tại phần Danh mục\Phụ cấp đặc biệt ngành, khi khai báo phụ cấp làm thêm, làm đêm, phần mềm bổ sung giá trị Số tiền trong thông tin Tính đơn giá ngày lương theo. Khi chọn giá trị theo số tiền, hệ thống sẽ cho thiết lập linh động các mức hưởng khác nhau, áp dụng vào các ngày khác nhau.

Anh chị có thể nhập lại Ký hiệu chấm công cho phù hợp.

2. Sau khi thiết lập lại phụ cấp làm thêm làm đêm, khi lập bảng chấm công làm thêm làm đêm, phần mềm sẽ lấy lên ký hiệu làm thêm làm đêm như anh/chị đã thiết lập.

3. Bảng tổng hợp công làm thêm làm đêm thì sẽ lấy lên đơn giá làm thêm làm đêm theo đặc thù của bệnh viện.

4. Bảng tính phụ cấp làm thêm làm đêm theo đơn giá số tiền:

Cập nhật 09/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan