1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R3
  4. Kế toán đơn vị PTC mong muốn mỗi cán bộ chuyên quản có thể tự tổng hợp dự toán của đơn vị mình phụ trách

Kế toán đơn vị PTC mong muốn mỗi cán bộ chuyên quản có thể tự tổng hợp dự toán của đơn vị mình phụ trách

1. Mục đích

Giúp mỗi cán bộ chuyên quản có thể tự tổng hợp dự toán của đơn vị mình phụ trách.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R3, phần mềm chỉ tổng hợp được tất cả chứ chưa tổng hợp theo từng nhóm đơn vị.

– Kể từ phiên bản R3, phần mềm cho phép mỗi cán bộ chuyên quản có thể tự tổng hợp dự toán của đơn vị mình phụ trách.

 Cụ thể như sau:

1.Tại menu Hệ thống/Vai trò quyền hạn, thêm mới vai trò Cán bộ chuyên quản.

2. Tại menu Quản lý người dùng, nhấn Phân quyền truy cập dữ liệu, tiến hành phân quyền cho cán bộ nhân viên.

3. Khi đó khi Tổng hợp bảng lương, Tổng hợp Dự toán lương, Tổng hợp CCTL sẽ chỉ hiển thị các đơn vị đã được phân quyền.

Cập nhật 23/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan