1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R3
  4. Khi in biểu 09, kế toán muốn thiết lập 1 cán bộ hiển thị ở nhiều nhóm khác nhau để đáp ứng yêu cầu quản lý của đơn vị

Khi in biểu 09, kế toán muốn thiết lập 1 cán bộ hiển thị ở nhiều nhóm khác nhau để đáp ứng yêu cầu quản lý của đơn vị

1. Mục đích

Giúp kế toán khi in biểu 09 có thể thiết lập 1 cán bộ hiển thị ở nhiều nhóm khác nhau để đáp ứng yêu cầu quản lý của đơn vị.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R3, khi thiết lập công thức cho mẫu 09, phần mềm chỉ có thể thiết lập 1 cán bộ ở 1 nhóm.

– Kể từ phiên bản R3, khi in biểu 09, kế toán có thể thiết lập 1 cán bộ hiển thị ở nhiều nhóm khác nhau để đáp ứng yêu cầu quản lý của đơn vị.

Cụ thể như sau:

1. Tại menu Danh sách CBNV, chọn Sắp xếp thứ tự.

2. Tại tab Nhóm hưởng lương, chọn Mẫu nhóm hưởng lương. Anh/chị có thể chọn CBNV vào nhiều nhóm hưởng lương khác nhau. Khi đó màn hình sẽ hiển thị cảnh báo Chọn thêm cán bộ vào nhóm hưởng lương khác. Nhấn để tiếp tục.

3. Khi in bảng lương 09, CBNV đã được chọn ở nhóm hưởng lương nào sẽ hiển thị ở nhóm tương ứng.

Ví dụ cán bộ Lê Thị Thu ở cả nhóm Đối với công chức, viên chức và nhóm Đối với lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP.

Cập nhật 23/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan