1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R4
  4. Kế toán mong muốn bảng truy lĩnh lương có cột thời gian truy lĩnh Từ tháng/năm đến tháng/năm để theo dõi được thời gian truy lĩnh

Kế toán mong muốn bảng truy lĩnh lương có cột thời gian truy lĩnh Từ tháng/năm đến tháng/năm để theo dõi được thời gian truy lĩnh

1. Mục đích

Giúp bảng truy lĩnh có cột thời gian truy lĩnh từ tháng/năm đế tháng/năm để kế toán dễ dàng theo dõi được thời gian truy lĩnh.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R4, phần mềm chưa có cột thông tin hiển thị truy lĩnh lương từ tháng nào đến tháng nào.

– Kể từ phiên bản R4, phần mềm bổ sung trên bảng lương truy lĩnh và mẫu tùy chỉnh truy lĩnh cột Thời gian truy lĩnh để thể hiện được CBNV đó truy lĩnh từ tháng nào đến tháng nào, giúp kế toán dễ dàng theo dõi được thời gian truy lĩnh.

Cụ thể như sau

1. Tại menu Tính lương\Tính lương truy lĩnh, lập bảng tính truy lĩnh nâng lương, phụ cấp.

2. Tại đây, phần mềm đã bổ sung trên bảng truy lĩnh cột Thời gian truy lĩnh từ tháng/năm đến tháng/năm.

Cập nhật 10/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan