1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R9
  4. Kế toán mong muốn dễ dàng tìm được thông tin liên quan đến phụ cấp như tỷ lệ, hệ số, số tiền trong trường hợp đã kéo ra khỏi group nhóm phụ cấp đó

Kế toán mong muốn dễ dàng tìm được thông tin liên quan đến phụ cấp như tỷ lệ, hệ số, số tiền trong trường hợp đã kéo ra khỏi group nhóm phụ cấp đó

1. Mục đích

Giúp kế toán dễ dàng tìm được thông tin liên quan đến phụ cấp như tỷ lệ, hệ số, số tiền trong trường hợp đã kéo ra khỏi group nhóm phụ cấp đó.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R9, kế toán có thể dễ dàng tìm được thông tin liên quan đến phụ cấp như tỷ lệ, hệ số, số tiền trong trường hợp đã kéo ra khỏi nhóm phụ cấp đó.

Cụ thể như sau

1. Nhấn Sửa mẫu bảng lương trên thanh menu, chọn mẫu bảng lương cần sửa.

2. Tại phần Sửa thân trang, với các thông tin liên quan đến phụ cấp như tỷ lệ, hệ số, số tiền, phần mêm đã thay đổi cách đặt tên theo quy tắc như sau:

Tên hiển thị + (Tên khoản lương, phụ cấp)

Ví dụ: Phụ cấp lớp ghép sẽ có tên trường dữ liệu là:

  • Hệ số (Phụ cấp lớp ghép)
  • Tỷ lệ (Phụ cấp lớp ghép)
  • Số tiền (Phụ cấp lớp ghép)

3. Ví dụ với phần Hệ số của Phụ cấp lớp ghép, khi anh chị di chuyển hệ số ra khỏi nhóm phụ cấp lớp ghép, hệ số của phụ cấp vẫn hiển thị đầy đủ tên theo quy tắc

=> Dễ dàng tìm được thông tin kể cả khi đã kéo ra khỏi nhóm phụ cấp.

Cập nhật 02/04/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan