1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R9
  4. Kế toán mong muốn hạch toán được các khoản chi cho lao động hợp đồng vào tiểu mục 6757

Kế toán mong muốn hạch toán được các khoản chi cho lao động hợp đồng vào tiểu mục 6757

1. Mục đích

Giúp kế toán hạch toán được các khoản chi cho lao động hợp đồng vào tiểu mục 6757.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R9, khi khai báo một loại phụ cấp thì chỉ chọn được 1 tiểu mục để hạch toán.

– Kể từ phiên bản R9, trên phần khai báo danh mục phụ cấp và phụ cấp đặc biệt ngành, phần mềm đã bổ sung thông tin Tiểu mục riêng cho LĐHĐ.

Xem phim hướng dẫn

Cụ thể như sau

1. CBNV LĐHĐ có Loại hợp đồng là “Lao động hợp đồng”, Thời hạn hợp đồng dưới 1 năm, được hưởng Phụ cấp trách nhiệm công việc .

2. Tại menu Danh mục\Phụ cấp,  phần mềm đã bổ sung phần thông tin Mục – TM cho LĐHĐ thời vụ. Với danh mục Phụ cấp mà LĐHĐ được hưởng, anh/chị có thể nhấn sửa để bổ sung thông tin Mục – Tiểu mục. 

3. Tương tự, trên phần khai báo danh mục phụ cấp đặc biệt ngành, anh/chị cũng có thể khai báo thông tin Mục – TM cho LĐHĐ thời vụ.

Lưu ý: Nếu khi khai báo menu Danh mục\Mục lục ngân sách, chọn tab Mục – Tiểu mục, tìm kiếm tiểu mục 6757. Nếu tiểu mục 6757 chưa được tích chọn Sử dụng thì anh chị tích chọn sử dụng cho tiểu mục.

4. Sau khi lập bảng lương và thực hiện kết nối với phần mềm Mimosa.NET 2020 để làm giấy rút lương, phần phụ cấp của đối tượng đã khai báo sẽ lên đúng tiểu mục như anh chị đã khai báo.

Cập nhật 29/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan