1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R21
  4. Kế toán mong muốn hiển thị mã các khoản phụ cấp đặc biệt ngành đã lập để dễ kiểm tra

Kế toán mong muốn hiển thị mã các khoản phụ cấp đặc biệt ngành đã lập để dễ kiểm tra

1. Mục đích

Giúp kế toán hiển thị mã các khoản phụ cấp đặc biệt ngành đã lập để dễ kiểm tra.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R21, hàng tháng, các đơn vị lập các khoản phụ cấp đặc biệt ngành để thanh toán cùng lương hoặc thanh toán riêng các khoản PC ĐBN này .(Ví dụ: VPP, công tác phí, điện thoại…). Sang đến tháng sau, có nhiều kế toán không nhớ mã các khoản phụ cấp đặc biệt ngành đã lập, lại tạo thêm mã mới, cùng tên với khoản phụ cấp đặc biệt ngành đã được lập tháng trước.
Ví dụ: Cùng khoản công tác phí, tháng này kế toán đặt mã là CTP, tháng sau lại thêm mã mới là CTP1, tháng sau nữa là CTP2….Dẫn đến, khi số liệu trên mẫu 09 không đúng, việc kiểm tra, đối chiếu gặp rất nhiều khó khăn, do không biết, khoản phụ cấp ĐBN đang lập có trùng với khoản PC ĐBN đã lập ở tháng trước hay không. Hiện tại phần mềm chưa hiển thị mã phụ cấp đặc biệt ngành ở màn hình danh sách Tính các khoản khác.

– Kể từ phiên bản R21, phần mềm bổ sung cột Mã phụ cấp ĐBN và Tên PC ĐBN trên màn hình danh sách để dễ dàng đối chiếu.

Cụ thể như sau

1. Tại menu Tính các khoản khác, khi thêm mới 1 khoản PCĐBN, phần mềm hiển thị đầy đủ tên PCĐNB cùng với Mã phụ cấp ĐBN.

2. Đồng thời tại giao diện danh sách bảng PCĐBN, phần mềm hiển thị rõ tên bảng PCĐBN có cả mã PCĐBN.

3. Tương tự tại giao diện bảng tính PCĐBN chi tiết.

Cập nhật 10/03/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan