1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R9
  4. Kế toán mong muốn hiển thị tháng năm bổ nhiệm vào ngạch trên các bảng lương

Kế toán mong muốn hiển thị tháng năm bổ nhiệm vào ngạch trên các bảng lương

1. Mục đích

Giúp hiển thị các năm tháng bổ nhiệm vào ngạch trên các bảng lương.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R9, phần mềm chưa cho phép tích chọn hiển thị thông tin Thời gian công nhận hết tập sự có tháng năm công nhận hết tập sự của CBNV đó theo mẫu quy định.

– Kể từ phiên bản R9, phần mềm bổ sung thông tin Tháng năm bổ nhiệm vào ngạch trên chức năng tùy chỉnh mẫu bảng lương để đơn vị có thể tích chọn và hiển thị lên thông tin tương ứng.

Cụ thể như sau

1. Vào menu Sửa mẫu bảng lương, chọn bảng lương cần sửa, nhấn Sửa mẫu.

2. Tại phần Sửa thân trang, phần mềm đã bổ sung thông tin Tháng năm bổ nhiệm vào ngạch sau cột Mã ngạch trên chức năng tùy chỉnh.

Nhấn vào biểu tượng mắt để chọn hiển thị thông tin Tháng năm bổ nhiệm vào ngạch trên báo cáo.

3. Nhấn Lưu thành mẫu mới và nhập Tên mẫu. Nhấn Đồng ý.

4. In bảng lương theo mẫu vừa lưu. Khi in bảng lương, những CBNV nào là CBNV tập sự đã hết thời gian tập sự sẽ được hiển thị tháng năm bổ nhiệm vào ngạch (chính là thời gian công nhận hết tập sự)

Cập nhật 23/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan