1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R4
  4. Kế toán mong muốn in được mẫu chi trả lương hỗ trợ 15% cho cán bộ tập sự

Kế toán mong muốn in được mẫu chi trả lương hỗ trợ 15% cho cán bộ tập sự

1. Mục đích

Giúp kế toán in được mẫu chi trả lương hỗ trợ 15% cho cán bộ tập sự.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R4, đối với các nhân viên tập sự được hưởng 85% lương (có đóng bảo hiểm) và 15% lương được hỗ trợ bởi nguồn ngân sách (không đóng bảo hiểm), phần mềm chưa cho phép khai báo một phần lương tính BH, một phần không tính BH. Đồng thời cũng chưa cho in bảng lương chọn một vài cán bộ.

– Kể từ phiên bản R4, phần mềm bổ sung chức năng cho phép kế toán có thể khai báo một phần lương tính bảo hiểm, một phần lương không tính bảo hiểm để có thể in được mẫu chi trả lương hỗ trợ 15% cho cán bộ tập sự.

Cụ thể như sau:

1. Tại menu Tùy chọn tính lương, phần mềm bổ sung phần Tính lương cho cán bộ nhân viên tập sự.

2. Tích chọn Có tính lương hỗ trợ cho cán bộ nhân viên tập sự. Khi đó, phần mềm cho chọn có tính các khoản đóng góp trên phần lương hỗ trợ không bằng cách tích chọn/bỏ tích chọn Có tính bảo hiểm & kinh phí công đoàn trên phần lương hỗ trợ.

3. Đồng thời anh/chị có thể thiết lập phần lương và phụ cấp hỗ trợ sẽ hạch toán trên tiểu mục nào (mặc định lương vào 6049, các phụ cấp hưởng khác vào 6149). Trong đó:

Lương hỗ trợ = Lương hưởng 100% – Lương hiện hưởng (85%)

4. Sau khi tính lương tháng 11/2020, phần mềm sẽ tách 1 bảng lương con riêng cho CBNV tập sự.

Cập nhật 20/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan