1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R13
  4. Kế toán mong muốn in được mẫu dự toán nâng lương, phụ cấp theo mẫu của đơn vị và thêm một số cột của báo cáo Đăng ký quỹ lương dự toán – PTC Phan Thiết

Kế toán mong muốn in được mẫu dự toán nâng lương, phụ cấp theo mẫu của đơn vị và thêm một số cột của báo cáo Đăng ký quỹ lương dự toán – PTC Phan Thiết

1. Mục đích

Giúp kế toán in được mẫu dự toán nâng lương, phụ cấp theo mẫu của đơn vị và thêm một số cột của báo cáo Đăng ký quỹ lương dự toán – PTC Phan Thiết.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R13, khi lập dự toán, đơn vị sẽ có bảng dự toán nâng lương, phụ cấp riêng, hiện phần mềm chưa có mẫu biểu này.

– Kể từ phiên bản R13, phần mềm đáp ứng biểu mẫu dự toán đặc thù Phan Thiết gồm biểu mẫu chi tiết và tổng hợp riêng cho sự nghiệp giáo dục có chia chi tiết theo biên chế sự nghiệp giáo dục.

Xem phim hướng dẫn

Cụ thể như sau

Biểu số 1b: Tổng hợp kế hoạch chi con người sự nghiệp giáo dục

1. Vào menu Dự toán lương, nhấn In. Tại đây phần mềm đã bổ sung Biểu số 1b: Tổng hợp kế hoạch chi con người sự nghiệp giáo dục.

Hoặc anh/chị có thể vào menu Báo cáo/Báo cáo dự toán và cải cách tiền lương, nhấn in Biểu số 1b: Tổng hợp kế hoạch chi con người sự nghiệp giáo dục.

2. Chương trình in mẫu như sau

Biểu số 1c: Tổng hợp kế hoạch chi con người sự nghiệp giáo dục được nâng lương

1. Vào menu Dự toán lương, nhấn In. Tại đây phần mềm đã bổ sung Biểu số 1c: Tổng hợp kế hoạch chi con người sự nghiệp giáo dục được nâng lương

Hoặc anh/chị có thể vào menu Báo cáo/Báo cáo dự toán và cải cách tiền lương, nhấn in Biểu số 1c: Tổng hợp kế hoạch chi con người sự nghiệp giáo dục được nâng lương.

2. Chương trình in mẫu như sau

Cập nhật 02/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan