1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R13
  4. Kế toán mong muốn tính dự toán cho khoản Phụ cấp ngoài trời

Kế toán mong muốn tính dự toán cho khoản Phụ cấp ngoài trời

1. Mục đích

Kế toán mong muốn tính dự toán cho khoản Phụ cấp ngoài trời.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R13, Phụ cấp ngoài trời đang được khai báo như phụ cấp đặc biệt ngành do đó không tính lên dự toán.

– Kể từ phiên bản R13, phần mềm cho phép lập được dự toán lương cho khoản phụ cấp ngoài trời chi tiết cho từng cán bộ.

Xem phim hướng dẫn

Cập nhật 02/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan