1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R13
  4. Khi tính dự toán lương kế toán muốn tổng hợp tổng tiền dự toán theo các tiêu chí như loại cán bộ, bộ phận phòng ban để gửi cho PTC tổng hợp số tổng

Khi tính dự toán lương kế toán muốn tổng hợp tổng tiền dự toán theo các tiêu chí như loại cán bộ, bộ phận phòng ban để gửi cho PTC tổng hợp số tổng

1. Mục đích

Giúp kế toán khi tính dự toán lương có thể tổng hợp tổng tiền dự toán theo các tiêu chí như loại cán bộ,  bộ phận phòng ban để gửi cho PTC tổng hợp số tổng.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R13, khi tổng hợp dự toán lương, ngoài biểu chi tiết như phần mềm hiện tại giống như biểu thuyết minh, kế toán cần tổng hợp số tống tiền dự toán theo các tiêu chí như phòng ban, loại cán bộ tùy vào loại hình đơn vị, từ đó PTC chỉ tổng hợp các số tổng trên đầu mục các đơn vị cấp dưới gửi lên chứ không cần chi tiết từng CBNV như hiện tại.

– Kể từ phiên bản R13, phần mềm đáp ứng biểu mẫu báo cáo dự toán lương của đơn vị con theo riêng từng loại hình đơn vị.

Xem phim hướng dẫn

Cập nhật 02/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan