1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R13
  4. Kế toán muốn in mẫu báo cáo thể hiện tổng lương lũy kế của cả năm (chi tiết theo chương, khoản, tiểu mục) để phục vụ công tác quyết toán cuối năm

Kế toán muốn in mẫu báo cáo thể hiện tổng lương lũy kế của cả năm (chi tiết theo chương, khoản, tiểu mục) để phục vụ công tác quyết toán cuối năm

1. Mục đích

Giúp kế toán in mẫu báo cáo thể hiện tổng lương lũy kế của cả năm (chi tiết theo chương, khoản, tiểu mục) để phục vụ công tác quyết toán cuối năm.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R13, phần mềm chưa đáp ứng mẫu báo cáo thể hiện tổng lương lũy kế của cả năm (chi tiết theo chương, khoản, tiểu mục để phục vụ công tác quyết toán cuối năm.

– Kể từ phiên bản R13, phần mềm bổ sung mẫu Báo cáo tổng hợp tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp thể hiện lương lũy kế của cả năm.

Cụ thể như sau

1. Vào menu Báo cáo\Báo cáo lương, chọn xem Báo cáo tổng hợp tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp.

2. Khai báo tham số báo cáo: Chọn năm in báo cáo.

3. Chương trình in mẫu như sau

 

Cập nhật 05/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan