1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R3
  4. Kế toán mong muốn khi in bảng lương mẫu 09 các tháng trước thì vẫn lưu lại được phần thuyết minh đã tự nhập trên tham số

Kế toán mong muốn khi in bảng lương mẫu 09 các tháng trước thì vẫn lưu lại được phần thuyết minh đã tự nhập trên tham số

1. Mục đích

Giúp kế toán vẫn lưu lại được phần thuyết minh đã tự nhập trên tham số khi in bảng lương mẫu 09 các tháng trước.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R3, phần mềm chưa cho xem lại phần thuyết minh bảng lương 09 đã in nếu lựa chọn tự nhập thuyết minh bằng tay.

Kể từ phiên bản R3, phần mềm cho phép xem lại phần thuyết minh tự nhập trên tham số bảng lương 09 đã in của các tháng trước.

Cụ thể như sau:

1. Tại thời điểm tháng 01/2020, khi in mẫu bảng lương 09 của tháng 1, đơn vị chọn tùy chỉnh tự nhập khi in báo cáo.

2. Tại thời điểm tháng 10/2020, khi in lại mẫu bảng lương 09 của tháng 1, phần mềm sẽ hiển thị lại bảng Tham số báo cáo, trong đó phần mềm đã tự động lấy lên phần thuyết minh chi tiết tự nhập tay của tháng 1 mà không cần phải nhập lại.

Cập nhật 15/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan