1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R5
  4. Kế toán mong muốn khi tính phụ cấp làm thêm, lương ngày giờ chỉ tính trên lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ

Kế toán mong muốn khi tính phụ cấp làm thêm, lương ngày giờ chỉ tính trên lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ

1. Mục đích

Giúp kế toán khi tính phụ cấp làm thêm, lương ngày giờ chỉ tính trên lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R5, phần mềm đang tính lương ngày giờ dựa trên toàn bộ lương và phụ cấp chứ không chỉ tính trên lương và phụ cấp chức vụ.

– Kể từ phiên bản R5, khi sửa khoản phụ cấp làm thêm, làm đêm, cho phép xác định tính đơn giá ngày lương dựa trên các khoản lương, phụ cấp nào hay dựa trên tổng lương hiện hưởng.

Cụ thể như sau

1. Tại menu Danh mục\Phụ cấp đặc biệt ngành, kích đúp chuột vào Phụ cấp làm thêm, làm đêm hoặc nhấn Sửa để sửa phụ cấp.

2. Khi đó, phần mềm cho phép xác định đơn giá ngày lương dựa trên các khoản lương, phụ cấp nào hay dựa trên tổng lương hiện hưởng.

Cập nhật 25/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan