1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R25
  4. Kế toán mong muốn phần mềm có thêm các giá trị tùy chọn diễn giải khi sinh giấy rút dự toán để đơn vị sử dụng

Kế toán mong muốn phần mềm có thêm các giá trị tùy chọn diễn giải khi sinh giấy rút dự toán để đơn vị sử dụng

1. Mục đích

Bổ sung các giá trị tùy chọn diễn giải khi sinh giấy rút dự toán để đơn vị sử dụng.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R25, các đơn vị sử dụng phần mềm SalaGov sau khi tính lương xong trên phần mềm, kế toán sẽ kết nối sang PM Mimosa/Bamboo để hạch toán kế toán. Khi thiết lập diễn giải sinh giấy rút. Trên phần mềm Salagov đang cho phép đơn vị thiết lập diễn giải giấy rút theo các giá trị có sẵn mà chương trình mang đi. Tuy nhiên một số đơn vị muốn diễn giải nội dung khác theo nội dung mà đơn vị đang sử dụng. Hiện tại phần mềm chưa có các giá trị tùy chọn theo nội dung diễn giải của đơn vị.

– Kể từ phiên bản R25, phần mềm bổ sung thêm các tùy chọn diễn giải cho phù hợp với thực tế.

Cụ thể như sau

1. Tại phần thiết lập Chọn diễn giải giấy rút, phần mềm bổ sung thêm các giá trị tùy chọn diễn giải khi sinh giấy rút như sau:

– BHXH NLĐ đóng bổ sung:

  • Tỷ lệ từng khoản đóng góp (NLĐ đóng) + Tên khoản đóng góp + Trừ vào + Tên khoản lương, phụ cấp tính giảm trừ
  • Tổng tỷ lệ NLĐ đóng + Viết tắt tên các khoản đóng góp + Trừ vào + Tên khoản lương, phụ cấp tính giảm trừ

– Truy lĩnh bảo hiểm NLĐ đóng:

  • Tỷ lệ từng khoản đóng góp (NLĐ đóng) + Tên khoản đóng góp + Trừ vào + Tên khoản lương, phụ cấp tính giảm trừ
  • Tổng tỷ lệ NLĐ đóng + Viết tắt tên các khoản đóng góp + Trừ vào + Tên khoản lương, phụ cấp tính giảm trừ

Cập nhật 21/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan