1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R26
  4. Kế toán mong muốn tính lại dự toán lương nhanh hơn để không mất công nhập lại số liệu

Kế toán mong muốn tính lại dự toán lương nhanh hơn để không mất công nhập lại số liệu

1. Mục đích

Giúp kế toán có thể tính lại dự toán lương nhanh hơn để không mất công nhập lại số liệu.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R26, khi tính lại dự toán lương, phần mềm chưa cho chọn lại tháng căn cứ lập dự toán và yêu cầu nhập đầy đủ các tham số cho từng vị trí việc làm được tuyển mới khi lập dự toán lương.

– Kể từ phiên bản R26, khi nhấn tính lại dự toán lương, phần mềm cho phép khai báo lại giao diện tham số lập dự toán

Cụ thể như sau

1. Tại phân hệ Dự toán lương, khi đơn vị tính lại tính dự toán lương, phần mềm cho phép khai báo lại giao diện tham số lập dự toán.

2. Đồng thời phần mềm bổ sung chức năng nhân bản dòng khi khai báo phần dự toán tuyển mới => cho phép khai báo nhanh CBNV được tuyển mới.

Cập nhật 21/07/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan