1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R26
  4. Kế toán muốn nhìn thấy số tiền trên màn hình danh sách các khoản khấu trừ và tổng số tiền khấu trừ ở màn hình chi tiết khoản khấu trừ KTX để theo dõi số liệu dễ hơn

Kế toán muốn nhìn thấy số tiền trên màn hình danh sách các khoản khấu trừ và tổng số tiền khấu trừ ở màn hình chi tiết khoản khấu trừ KTX để theo dõi số liệu dễ hơn

1. Mục đích

Giúp kế toán dễ dàng nhìn thấy số tiền trên màn hình danh sách các khoản khấu trừ và tổng số tiền khấu trừ ở màn hình chi tiết khoản khấu trừ KTX để theo dõi số liệu dễ hơn.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R26, phần mềm chưa đáp ứng hiển thị số tiền trên màn hình danh sách các khoản khấu trừ không thường xuyên và hiển thị tổng số tiền ở màn hình chi tiết các khoản khấu trừ không thường xuyên.

– Kể từ phiên bản R26, prên màn hình danh sách các khoản khấu trừ và tổng số tiền khấu trừ ở màn hình chi tiết khoản khấu trừ KTX.

Cụ thể như sau

1. Tại bảng tính khấu trừ không thường xuyên chi tiết, phần mềm bổ sung thêm dòng tổng cộng (tính tổng số tiền khấu trừ của tất cả CBNV)

2. Ngoài ra tại màn hình danh sách các khoản khấu trừ KTX, phần mềm bổ sung cột Ngày lập và cột Tổng tiền để kế toán dễ dàng theo dõi số liệu hơn.

Cập nhật 21/07/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan