1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R26
  4. PTC mong muốn biết chính xác tình trạng nộp dự toán của đơn vị con trực thuộc trực tiếp đơn vị chủ quản

PTC mong muốn biết chính xác tình trạng nộp dự toán của đơn vị con trực thuộc trực tiếp đơn vị chủ quản

1. Mục đích

Giúp PTC biết chính xác tình trạng nộp dự toán của đơn vị con trực thuộc trực tiếp đơn vị chủ quản.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R26, các đơn vị trong địa bàn 1 huyện, hàng năm thực hiện nộp dự toán cho cơ quan chủ quản. Cơ quan chủ quản tổng hợp dự toán và nộp lên phòng tài chính. (Ví dụ: Các trường là dơn vị con thuộc PGD, hàng năm các trường nộp dự toán trực tiếp cho PGD, PGD tổng hợp dự toán và nộp lên Phòng tài chính). Khi PTC xét duyệt dự toán của phòng giáo dục, tại màn hình xét duyệt, các đơn vị con thuộc PGD vẫn hiển thị trạng thái “Chưa nộp”. Trạng thái này đang phản ánh không đúng tình hình nộp dự toán của các đơn vị con thuộc PGD.

– Kể từ phiên bản R26, tình trạng nộp của dự toán con sẽ được tính theo tình trạng nộp của đơn vị chủ quản khi hiển thị trên tài khoản của cơ quan tài chính.

Cụ thể như sau

Tại đơn vị Phòng tài chính, vào phân hệ Dự toán lương\Xét duyệt thẩm định, tình trạng nộp của dự toán con sẽ được tính theo tình trạng nộp của đơn vị chủ quản khi hiển thị trên tài khoản của cơ quan tài chính.

 

Cập nhật 21/07/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan