1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R27
  4. Kế toán mong muốn tính làm tròn lên ở phần số tiền của CBNV trên bảng lương hàng tháng

Kế toán mong muốn tính làm tròn lên ở phần số tiền của CBNV trên bảng lương hàng tháng

1. Mục đích

Giúp kế toán làm tròn lên ở phần số tiền của CBNV trên bảng lương hàng tháng.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R27, hiện tại trên phần mềm khi làm tròn phần mềm sẽ làm tròn theo quy tắc từ ,5 thì làm tròn lên và dưới ,5 làm tròn xuống.

– Kể từ phiên bản R27, phần mềm đã bổ sung phần tùy chọn làm tròn: ngoài các giá trị hiện tại, cho phép chọn các giá trị làm tròn lên của đồng/trăm đồng/nghìn đồng.

Xem phim hướng dẫn

Cụ thể như sau

1. Trên giao diện tùy chọn làm tròn, phần mềm bổ sung thêm các giá trị tùy chọn Làm tròn lên đến hàng Đồng/Trăm đồng/Nghìn đồng ở nhóm làm tròn khoản lương, phụ cấp & làm tròn số thực lĩnh.

2. Nguyên tắc làm tròn lên như sau: Tiền lương, tiền phụ cấp và các khoản đóng góp, thực lĩnh của CBNV có số lẻ đến hàng đồng, trăm đồng, nghìn đồng thì mặc định làm tròn lên .

VD: CBNV Bùi Văn Tiến được hưởng PCTNN với số tiền 484.548.

Khi anh/chị chọn Làm tròn từng khoản lương, PC xuống lên trăm đồng, thì số tiền sẽ là 484600

Lưu ý: Phần thực lĩnh của CBNV sẽ được làm tròn tương ứng với tùy chọn tại làm tròn từng khoản lương, phụ cấp, các khoản trích theo lương hay làm tròn tổng từng khoản lương, phụ cấp và các khoản đóng góp của toàn bộ CBNV của từng CBNV.

Cập nhật 07/09/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan