1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R13
  4. Kế toán mong muốn tính phụ cấp đặc biệt ngành theo tỷ lệ hưởng của từng khoản phụ cấp tính theo hệ số để đáp ứng đúng cách tính của đơn vị

Kế toán mong muốn tính phụ cấp đặc biệt ngành theo tỷ lệ hưởng của từng khoản phụ cấp tính theo hệ số để đáp ứng đúng cách tính của đơn vị

1. Mục đích

Giúp kế toán tính phụ cấp đặc biệt ngành theo tỷ lệ hưởng của từng khoản phụ cấp tính theo hệ số để đáp ứng đúng cách tính của đơn vị.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R13, khi tính phụ cấp đặc biệt ngành, đơn vị không thể tính theo tỷ lệ hưởng của từng khoản phụ cấp tính theo hệ số để đáp ứng đúng cách tính của đơn vị.

– Kể từ phiên bản R13, phần mềm bổ sung cột Tỷ lệ trên giao diện tính các khoản phụ cấp đặc biệt ngành chung để người sử dụng có thể tùy chỉnh ẩn/hiện theo biểu mẫu đặc thù tại địa phương.

Cụ thể như sau

1. Tại menu Tính lương\Tính các khoản khác, anh/chị thêm 1 bảng tính Phụ cấp đặc biệt ngành.

2. Tại bảng phụ cấp đặc biệt ngành, phần mềm đã bổ sung thêm cột Tỷ lệ vào tính năng Tùy chỉnh cột của bảng PC đặc biệt ngành.

3. Khi anh/chị tích chọn hiển thị lên có nghĩa là cột Thành tiền tính theo công thức có nhân cả cột tỷ lệ.

Cập nhật 07/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan