1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R15
  4. Kế toán mong muốn tính thuế TNCN kết xuất được mẫu xml gửi cơ quan thuế

Kế toán mong muốn tính thuế TNCN kết xuất được mẫu xml gửi cơ quan thuế

1. Mục đích

Giúp kế toán tính thuế TNCN kết xuất được mẫu xml gửi cơ quan thuế.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R15, hiện hàng năm kế toán thực hiện tính thuế và quyết toán thuế 1 lần theo biểu mẫu BK05 để gửi cho cơ quan thuế, khi gửi thì phải phải gửi bằng file xml thì phần mềm mới nhận do đó Kế toán mong muốn tính thuế TNCN Kết xuất được mẫu xml gửi cơ quan thuế. Hiện phần mềm chỉ cho xuất khẩu ra báo cáo thông thường.

– Kể từ phiên bản R15, phần mềm cho phép kê khai thuế theo quý, đồng thời bổ sung tính năng xuất khẩu file .xml để nộp cơ quan thuế.

Xem phim hướng dẫn

Cụ thể như sau

1. Tại giao diện Hệ thống\Thiết lập thông tin đơn vị, phần mềm đã bổ sung tab Cơ quan thuế để đơn vị chọn Cơ quan thuế cấp cục, Cơ quan thuế quản lý của đơn vị. Nhấn Cập nhật để lưu thông tin.

2. Sau khi lập bảng tính lương hàng tháng, vào menu Tính lương\Tính thuế TNCN, tại tab Bảng tính thuế, nhấn Thêm để thêm bảng tính thuế.

3. Phần mềm bổ sung tab Tờ khai thuế. Nhấn Thêm để thêm tờ khai thuế. Tích chọn loại tờ khai là lần đầu hoặc bổ sung theo nhu cầu khai báo thực tế của đơn vị.

4. Khi tích chọn loại tờ khai lần đầu thì phần mềm tự động hiển thị danh sách bảng tính thuế đã lập tương ứng với kỳ tính thuế ở thông tin tờ khai.

5. Khi tích chọn loại tờ khai bổ sung, nhập thông tin tờ khai bổ sung lần thứ bao nhiêu và tích chọn lấy dữ liệu từ tờ khai đã lập hay từ bảng tính thuế.

  • Nếu chọn lấy dữ liệu theo tờ khai đã lập thì cần chọn tên tờ khai, nhấn Thực hiện. Phần mềm tự động lập tờ khai bổ sung.

  • Nếu chọn lấy dữ liệu theo bảng tính thuế thì cần chọn bảng tính thuế, nhấn Thực hiện.

6. Phần mềm tự động lập tờ khai bổ sung.

7. Nhấn In để in tờ khai thuế, tại đây phần mềm cho phép xuất khẩu tờ khai thuế ra file xml hoặc file excel.

Cập nhật 17/09/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan