1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R21
  4. Kế toán muốn chấm công cho các CBNV được hưởng phụ cấp độc hại nhanh hơn so với hiện tại

Kế toán muốn chấm công cho các CBNV được hưởng phụ cấp độc hại nhanh hơn so với hiện tại

1. Mục đích

Giúp kế toán chấm công cho các CBNV được hưởng phụ cấp độc hại nhanh hơn so với hiện tại.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R21, đơn vị ngành y tế, trong mỗi phòng ban có một số CBNV được hưởng PC độc hại. Hàng tháng, kế toán lập bảng chấm công và tính lương cho CBNV bao gồm cả các khoản PC độc hại. Hiện tại, để chấm công những ngày hưởng PC độc hại, kế toán phải chấm chi tiết cho từng CBNV theo từng ngày, sửa từ ký hiệu chấm công thường “+” sang ký hiệu chấm công độc hại “Đh”. Hoặc xuất khẩu file chấm công, sửa lại ký hiệu chấm công từ công thường “+” sang chấm công độc hại “Đh”, sau đó nhập khẩu lại bảng chấm công vào phần mềm. Điều này rất mất thời gian và khó kiểm tra số liệu cho kế toán.

– Kể từ phiên bản R21, khi lập bảng chấm công chi tiết, với các CBNV được hưởng phụ cấp độc hại, sẽ mặc định luôn ký hiệu chấm công là Đh full cả tháng thay thế ký hiệu +. Khi bảng tổng hợp không tạo từ bảng chấm công chi tiết, sẽ mặc định số ngày làm việc trong môi trường độc hại = số ngày công chuẩn.

Cụ thể như sau

1. CBNV Lại Hoàng Hương hưởng phụ cấp độc hại vào tháng 2/2022.

2. Khi lập bảng chấm công chi tiết, với CBNV Lại Hoàng Hương được hưởng phụ cấp độc hại thì phần mềm mặc định luôn ký hiệu chấm công là Đh full cả tháng thay thế ký hiệu +.

3. Khi lập bảng tổng hợp công không tạo từ bảng chấm công chi tiết, phần mềm sẽ mặc định số ngày làm việc trong môi trường độc hại = số ngày công chuẩn.

Cập nhật 10/03/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan