1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R4
  4. Kế toán muốn chia sẻ bảng truy lĩnh lương cho các đơn vị khác cùng huyện/tỉnh

Kế toán muốn chia sẻ bảng truy lĩnh lương cho các đơn vị khác cùng huyện/tỉnh

1. Mục đích

Giúp kế toán chia sẻ bảng truy lĩnh lương cho các đơn vị khác cùng huyện/tỉnh.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R4, phần mềm chưa cho phép chia sẻ bảng truy lĩnh lương cho các đơn vị khác cùng huyện/tỉnh.

– Kể từ phiên bản R4, phần mềm cho phép quản lý danh sách các mẫu bảng truy lĩnh tùy chỉnh tương tự như bảng lương để thực hiện việc được chia sẻ mẫu giữa các bảng lương khác cùng huyện/tỉnh để đưa vào sử dụng cho toàn huyện.

Cụ thể như sau

1. Tại menu Tính lương\Tính lương truy lĩnh, lập bảng truy lĩnh nâng lương, phụ cấp.

2. Nhấn Sửa mẫu bảng lương.

3. Nhấn Lưu thành mẫu mới và đặt tên cho mẫu mới.

4. Tại đây, nhấn vào biểu tượng chia sẻ để thực hiện chia sẻ mẫu bảng lương giữa các đơn vị khác cùng huyện/tỉnh.

Cập nhật 10/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan