1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R27
  4. Kế toán muốn có thể tự sửa mẫu bảng lương và chia sẻ mẫu “Bảng thanh toán tiền lương PGD Tháp Mười” để đáp ứng yêu cầu báo cáo của đơn vị

Kế toán muốn có thể tự sửa mẫu bảng lương và chia sẻ mẫu “Bảng thanh toán tiền lương PGD Tháp Mười” để đáp ứng yêu cầu báo cáo của đơn vị

1. Mục đích

Giúp kế toán có thể tự sửa mẫu bảng lương và chia sẻ mẫu “Bảng thanh toán tiền lương PGD Tháp Mười” để đáp ứng yêu cầu báo cáo của đơn vị.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R27, “Bảng thanh toán tiền PGD Tháp Mười” đang là báo cáo tĩnh các cột trên bảng lương là cố định. Trường hợp có thêm các cột phụ cấp khác ngoài các cột có trong báo cáo như phụ cấp độc hại thì ” Bảng thanh toán tiền lương PGD Tháp Mười” kế toán phải sửa thêm mẫu bảng lương khác cho đơn vị.

– Kể từ phiên bản R27, phần mềm bổ sung mẫu tùy chỉnh mang đi sẵn theo mẫu mặc định của PGD Tháp Mười.

Cập nhật 30/08/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan