1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R20
  4. Kế toán muốn đăng ký người phụ thuộc cho CBNV trong đơn vị

Kế toán muốn đăng ký người phụ thuộc cho CBNV trong đơn vị

1. Mục đích

Giúp kế toán đăng ký người phụ thuộc cho CBNV trong đơn vị.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R20, khi tính thu nhập chịu thuế, ngoài khoản giảm trừ bản thân thì người nộp thuế sẽ được giảm trừ thêm nếu có người phụ thuộc. Khi đó, kế toán cần đăng ký và tổng hợp danh sách người phụ thuộc của các CBNV. Hiện tại phần mềm chưa đáp ứng việc đăng ký người phụ thuộc để tính chính xác được khoản tiền được giảm trừ của CBNV.

– Kể từ phiên bản R20, phần mềm cho phép ghi nhận thông tin người phụ thuộc của CBNV và lập bảng tổng hợp đăng ký người phụ thuộc.

Cụ thể như sau

1. Tại menu Thuế TNCN\Đăng ký người phụ thuộc, nhấn Lập bảng.

2. Tại đây chương trình tự động lấy lên danh sách người phụ thuộc từ phần khai báo thông tin người phụ thuộc tại menu Danh sách CBNV. Anh chị tích chọn người phụ thuộc, nhấn Đồng ý.

3. Phần mềm sẽ hiển thị danh sách người phụ thuộc.

4. Nhấn Chọn người phụ thuộc nếu cần tích chọn thêm người phụ thuộc.

5. Nhấn Thêm người phụ thuộc để đăng ký thêm người phụ thuộc.

Cập nhật 17/02/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan