1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R20
  4. Kế toán muốn lập Phụ lục 05-3/BK-QTT-TNCN

Kế toán muốn lập Phụ lục 05-3/BK-QTT-TNCN

1. Mục đích

Giúp kế toán lập Phụ lục 05-3/BK-QTT-TNCN.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R20, hàng năm đơn vị cần lập Phụ lục 05-3/BK-QTT-TNCN. Đối tượng lập là những người phụ thuộc đã được đăng ký với cơ quan quản lý thuế của người lao động đã có thu nhập.

– Kể từ phiên bản R20, phần mềm chưa đáp ứng Phụ lục 05-3/BK-QTT-TNCN.

Cụ thể như sau

1. Sau khi lập tờ khai quyết toán thuế, phần mềm đã bổ sung Phụ lục 05-3/BK-QTT-TNCN tại tab Phụ lục 05-3/BK-QTT-TNCN.

2. Tại phụ lục này, phần mềm tự động hiển thị thông tin người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh dựa trên các thông tin đã được khai báo tại menu Đăng ký người phụ thuộc.

Cập nhật 16/02/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan