1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R20
  4. Kế toán muốn lập Phụ lục 05-1/BK-QTT-TNCN

Kế toán muốn lập Phụ lục 05-1/BK-QTT-TNCN

1. Mục đích

Giúp kế toán lập Phụ lục 05-1/BK-QTT-TNCN.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R20, hàng năm đơn vị cần lập Phụ lục 05-1/BK-QTT-TNCN: tổng hợp thu nhập của tất cả CBNV trong đơn vị.

– Kể từ phiên bản R20, phần mềm chưa đáp ứng Phụ lục 05-1/BK-QTT-TNCN.

Cụ thể như sau

1. Sau khi lập tờ khai quyết toán thuế, phần mềm đã bổ sung Phụ lục 05-1/BK-QTT-TNCN tại tab Phụ lục 05-1/BK-QTT-TNCN.

2. Tại phụ lục này, phần mềm tự động hiển thị số liệu dựa vào bảng quyết toán thuế đã lập.

Cập nhật 17/02/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan