1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R20
  4. Kế toán muốn lập Phụ lục 05-2/BK-QTT-TNCN

Kế toán muốn lập Phụ lục 05-2/BK-QTT-TNCN

1. Mục đích

Giúp kế toán lập Phụ lục 05-2/BK-QTT-TNCN.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R20, hàng năm đơn vị cần lập Phụ lục 05-2/BK-QTT-TNCN: tổng hợp thu nhập của tất cả CBNV không phải là người lao động trong đơn vị, hoặc CBNV thử việc dưới 3 tháng, chưa ký hợp đồng chính thức trong năm làm việc.

– Kể từ phiên bản R20, phần mềm chưa đáp ứng Phụ lục 05-2/BK-QTT-TNCN..

Cụ thể như sau

1. Sau khi lập tờ khai quyết toán thuế, phần mềm đã bổ sung Phụ lục 05-2/BK-QTT-TNCN tại tab Phụ lục 05-2/BK-QTT-TNCN.

2. Tại phụ lục này, kế toán cần tự nhập được các thông tin liên quan đến các CBNV không phải là người lao động trong đơn vị, hoặc CBNV thử việc dưới 3 tháng, chưa ký hợp đồng chính thức trong năm làm việc.

Cập nhật 17/02/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan