1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R27
  4. Kế toán muốn được cảnh báo cụ thể khi xóa CBNV để không ảnh hưởng đến các báo cáo đã nộp lên cơ quan chủ quản

Kế toán muốn được cảnh báo cụ thể khi xóa CBNV để không ảnh hưởng đến các báo cáo đã nộp lên cơ quan chủ quản

1. Mục đích

Đưa ra cảnh báo cụ thể khi xóa CBNV để không ảnh hưởng đến các báo cáo đã nộp lên cơ quan chủ quản.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R27, hàng năm, các đơn vị con lập bảng dự toán để gửi lên đơn vị chủ quản tổng hợp. Cơ quan chủ quản xét duyệt bảng dự toán lương của các đơn vị con gửi lên sau đó tổng hợp dự toán và in báo cáo “Bảng đăng ký quỹ lương dự toán”. Báo cáo này căn cứ vào những CBNV có trạng thái làm việc là “Đang làm việc” tại thời điểm in báo cáo. Nên trường hợp 1 vài đơn vị con sau khi đã lập dự toán gửi lên đơn vị chủ quản sau đó lại xóa CBNV trong danh sách CBNV thì CBNV đã xóa vẫn có tên trên bảng DTL đã gửi cho đơn vị chủ quản. Vì vậy, đơn vị chủ quản in báo cáo “Bảng đăng ký quỹ lương dự toán” trên phần mềm số liệu không khớp với màn hình xét duyệt.

– Kể từ phiên bản R27, khi danh mục danh sách CBNV đã có phát sinh dữ liệu ở các bảng liên quan thì không cho phép xóa. Nếu xóa sẽ cảnh báo để kế toán biết những bảng dữ liệu phát sinh liên quan chi tiết.

Cụ thể như sau

1. Tại giao diện danh sách CBNV, khi thực hiện xóa 1 CBNV, phần mềm sẽ hiển thị thông báo như sau.

2. Nhấn Xóa nếu chắc chắn muốn xóa CBNV.

3. Phần mềm sẽ hiển thị cảnh báo không được xóa CBNV vè hiển thị những bảng dữ liệu phát sinh liên quan chi tiết.

Cập nhật 07/09/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan