1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R14
  4. Kế toán muốn hiển thị đúng tên người lập báo cáo khi in báo cáo để không mất công chỉnh sửa

Kế toán muốn hiển thị đúng tên người lập báo cáo khi in báo cáo để không mất công chỉnh sửa

1. Mục đích

Giúp hiển thị đúng tên người lập báo cáo khi in báo cáo để không mất công chỉnh sửa.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R14, Đơn vị có nhiều kế toán cùng thực hiện tính lương, hàng tháng mỗi kế toán sẽ lập 1 hoặc nhiều bảng lương theo nhiệm vụ được phân công.
Khi in báo cáo, kế toán muốn hiển thị đúng tên người lập là kế toán lập báo cáo đó để không mất công chỉnh sửa thông tin. Hiện tại: Phần mềm đang hiển thị cố định tên một người, mỗi lần muốn thay đổi phải khai báo lại trong phần “Tùy chọn hiển thị chữ ký”.

– Kể từ phiên bản R14, phần mềm cho phép lưu thông tin Người lập biểu trên “Hệ thống tùy chọn\Tùy chọn hiển thị chữ ký” theo từng user đăng nhập.

Cụ thể như sau:

1. Tại biểu tượng hệ thống, chọn Thông tin đơn vị\Tùy chọn hiển thị chân chữ ký, phần mềm cho phép lưu thông tin Người lập biểu trên theo từng user đăng nhập.

2. Khi đó báo cáo tùy chỉnh có hiển thị chữ ký của Người lập biểu sẽ in được đúng theo từng kế toán tương ứng.

Ví dụ:

  • Với user là ketoan1, tại Thông tin đơn vị\Tùy chọn hiển thị chân chữ ký đang hiển thị Người lập biểu Dương Phương Nam.

  • Khi in báo cáo sẽ hiển thị đúng người lập biểu là Dương Phương Nam

  • Tương tự, với user ketoan2, tại Thông tin đơn vị\Tùy chọn hiển thị chân chữ ký đang hiển thị Người lập biểu Dương Phương Liên.

  • Khi in báo cáo sẽ hiển thị đúng người lập biểu là Dương Phương Liên

Cập nhật 19/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan