1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R15
  4. Kế toán muốn hiển thị ngày vào ngành để tính TNN và Hệ số lương tính theo ngày công thực tế theo yêu cầu CQCQ khi thanh tra

Kế toán muốn hiển thị ngày vào ngành để tính TNN và Hệ số lương tính theo ngày công thực tế theo yêu cầu CQCQ khi thanh tra

1. Mục đích

Giúp hiển thị ngày vào ngành để tính TNN và Hệ số lương tính theo ngày công thực tế theo yêu cầu CQCQ khi thanh tra.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R15, phần mềm chưa cho phép lấy các trường thông tin để thiết lập thêm 2 cột trên bảng lương theo yêu cầu của đơn vị.

– Kể từ phiên bản R15, phần mềm bổ sung các cột tương ứng trên chức năng tùy chỉnh mẫu bảng lương, đồng thời rà soát lại các cột chung trên các mẫu bảng lương cho phù hợp.

Cụ thể như sau

1. Tại menu Sửa mẫu bảng lương, chọn mẫu bảng lương cần sửa, nhấn Sửa mẫu.

2. Tại tab Sửa thân trang, phần mềm đã bổ sung cột Ngày vào ngành để tính PCTN đồng thời bổ sung cột Hệ số lương thực tế hưởng.

  • Ngày vào ngành: trường hợp tại bản ghi CBNV không khai báo ngày bắt đầu vào ngành thì phần mềm sẽ lấy ngày hưởng của bản ghi lương đầu tiên.

  • Hệ số lương thực tế hưởng sẽ được tính = (Hệ số lương hiện lương + CLBL)/Số ngày công chuẩn * Số ngày làm việc thực tế (hưởng 100% lương) + (HSL hiện hưởng + CLBL) * 40%/Số công chuẩn * Số ngày nghỉ hưởng 40% lương.

Nhấn biểu tượng con mắt để hiển thị 2 cột này trên bảng lương sau khi in.

3. Nhấn Lưu thành mẫu mới và đặt tên cho mẫu mới.

4. Tại giao diện bảng tính lương, phụ cấp tháng, nhấn In, chọn in mẫu vừa lưu.

5. Tại đây phần mềm hiển thị ngày vào ngành để tính TNN và Hệ số lương tính theo ngày công thực tế theo yêu cầu CQCQ khi thanh tra.

Cập nhật 04/10/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan