1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R15
  4. Kế toán muốn in bảng thanh toán cho nhiều khoản phụ cấp đặc biệt ngành để không mất thời gian trả nhiều khoản riêng lẻ

Kế toán muốn in bảng thanh toán cho nhiều khoản phụ cấp đặc biệt ngành để không mất thời gian trả nhiều khoản riêng lẻ

1. Mục đích

Giúp kế toán in bảng thanh toán cho nhiều khoản phụ cấp đặc biệt ngành để không mất thời gian trả nhiều khoản riêng lẻ.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R15, hiện tại, chương trình cho phép tính riêng từng khoản phụ cấp đặc biệt ngành và in riêng từng khoản chứ chưa in gộp được nhiều khoản cùng một lúc.

– Kể từ phiên bản R15, phần mềm bổ sung tính năng In ở ngoài danh sách bảng PCĐBN. Ngoài ra sẽ đáp ứng tiện ích cho phép NSD khi thêm bảng PCĐBN từ bảng đã có thì có thể thêm nhanh hàng loạt các khoản PCĐBN chứ không phải thêm từng bảng như hiện thời.

Xem phim hướng dẫn

Cụ thể như sau

1. Tại menu Tính lương\Tính các khoản khác, nhấn Thêm mới/Thêm mới từ bảng đã có để có thể thêm nhanh hàng loạt các khoản PCĐBN chứ không phải thêm từng bảng như hiện thời.

  • Chọn Kỳ tính phụ cấp
  • Tích chọn những bảng phụ cấp đặc biệt ngành cần thêm mới từ bảng đã có
  • Chọn tính vào kỳ lương nào
  • Nhấn Đồng ý

Lưu ý là chỉ được thêm được từ các bảng có kỳ lập tương đương như tháng sang tháng, quý sang quý.

2. Khi đó phần mềm sẽ thêm các bảng tính phụ cấp tương tự bảng đã chọn cho kỳ mới.

3. Ngoài ra, tại giao diện danh sách, khi nhấn vào biểu tượng in, phần mềm cho tích chọn đồng thời nhiều khoản phụ cấp để in ra 1 bảng thanh toán chung.

Cập nhật 22/09/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan