1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R27
  4. Kế toán muốn in được báo cáo tổng hợp quỹ tiền lương để nộp lên đơn vị chủ quản

Kế toán muốn in được báo cáo tổng hợp quỹ tiền lương để nộp lên đơn vị chủ quản

1. Mục đích

Giúp kế toán in được báo cáo tổng hợp quỹ tiền lương để nộp lên đơn vị chủ quản.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R27, các đơn vị con thuộc PGD Vĩnh Yên. Hàng quý phải tổng hợp quỹ tiền lương gửi cho cơ quan nội vụ báo cáo số Biên chế được giao, biên chế có mặt và hệ số lương , phụ cấp của toàn đơn vị trong quý.
Hiện tạihần mềm đã có sẵn thông tin Biên chế được giao, Biên chế có mặt và các HSL, phụ cấp để lấy lên bảng tổng hợp quỹ tiền lương. Tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng mẫu báo cáo theo đặc thù của các đơn vị PGD Vĩnh Yên.

– Kể từ phiên bản R27, phần mềm bổ sung mẫu báo cáo tổng hợp quỹ tiền lương đặc thù.

Cụ thể như sau

1. Tại phần thiết lập thông tin đơn vị, đối với các giá trị là trường liên cấp 1,2 ; 2,3 hay là 1, 2, 3, phần mềm bổ sung thêm mục khai báo thông tin số lớp học cấp 1, cấp 2 hoặc cấp 3.

2. Còn đối với các giá trị là khối trường còn lại, phần mềm sẽ chỉ hiển trị 1 trường thông tin số lớp học.

3. Tại menu Báo cáo\Báo cáo lương, phần mềm đã bổ sung Bảng tổng hợp quỹ tiền lương cán bộ quản lý – giáo viên – nhân viên.

Hoặc anh/chị có thể in tại bảng tính lương chi tiết.

4. Khai báo tham số báo cáo

5. Chương trình in mẫu như sau

Cập nhật 30/08/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan