1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R15
  4. Kế toán muốn không tính phụ cấp ưu đãi nghề đối với các đối tượng đi học ngắn ngày

Kế toán muốn không tính phụ cấp ưu đãi nghề đối với các đối tượng đi học ngắn ngày

1. Mục đích

Không tính phụ cấp ưu đãi nghề đối với các đối tượng đi học ngắn ngày.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R15, đơn vị muốn thiết lập tính lương nghỉ đi học theo Tuỳ chọn hưởng nguyên lương, phụ cấp chỉ trừ PC ưu đãi nghề và PC khu vực. Hiện tại đối với trường hợp đi học ngắn ngày, phần mềm đang tính full lương và các khoản phụ cấp (kể cả phụ cấp ưu đãi nghề)

– Kể từ phiên bản R15, phần mềm bổ sung tùy chọn tính lương cho đối tượng đi học ngắn ngày – Nghỉ hội nghị, học tập (dưới 30 ngày) để có thể tính linh động theo đặc thù ở từng đơn vị tương tự như trường hợp đi học dài ngày như hiện tại.

Xem phim hướng dẫn

Cụ thể như sau

1. Tại giao diện thiết lập tùy chọn tính lương, tab Tính lương nghỉ ốm, đi học, phần mềm đã bổ sung tùy chọn Tính lương khi tham gia hội nghị, học tập để tính lương, phụ cấp cho các đối tượng đi học ngắn ngày.

Ví dụ đơn vị có CBNV nghỉ đi học, hội nghị 5 ngày.

2. Sau khi lập bảng chấm công, thực hiện lập bảng tính lương hệ số, phụ cấp.

Trường hợp chọn Hưởng nguyên lương, phụ cấp

  • Phần mềm sẽ tính Thành tiền lương cơ quan chi trả = (Số tiền lương hiện hưởng + Thành tiền phụ cấp hiện hưởng)/số ngày công chuẩn (hoặc công thực tế) * số ngày đi làm thực tế (bao gồm cả ngày đi học ngắn ngày)
  • Thành tiền phụ cấp ưu đãi nghề cũng sẽ được tính bao gồm cả ngày đi học.

Trường hợp chọn Hưởng nguyên lương, phụ cấp và hưởng PC ưu đãi nghề theo số ngày làm việc

  • Phần mềm sẽ tính: Thành tiền lương và các khoản phụ cấp không phải phụ cấp ưu đãi nghề tính tương tự như tùy chọn Hưởng nguyên lương phụ cấp.
  • Thành tiền phụ cấp ưu đãi nghề = Số tiền Phụ cấp ưu đãi nghề/số ngày công chuẩn (hoặc công thực tế) * số ngày đi làm thực tế (không tính ngày đi học ngắn ngày)

Cập nhật 22/09/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan