1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R27
  4. Kế toán muốn làm tròn xuống theo yêu cầu của KBNN

Kế toán muốn làm tròn xuống theo yêu cầu của KBNN

1. Mục đích

Giúp kế toán làm tròn xuống theo yêu cầu của KBNN.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R27, đơn vị hàng tháng tính lương, phụ cấp và đi rút ở kho bạc. Cuối quý, đơn vị phải đối chiếu tình hình sử dụng ngân sách với KBNN, chi tiết theo từng tiểu mục. Để việc đối chiếu cuối quý dễ dàng, đỡ sai lệch, đơn vị sẽ làm tròn tổng từng khoản lương, phụ cấp đến trăm đồng. Số tiền làm tròn kho bạc yêu cầu làm tròn xuống hết. Hiện tại khi làm tròn phần mềm sẽ làm tròn theo quy tắc từ ,5 thì làm tròn lên và dưới ,5 làm tròn xuống.

– Kể từ phiên bản R27, phần mềm đã bổ sung phần tùy chọn làm tròn: ngoài các giá trị hiện tại, cho phép chọn các giá trị làm tròn xuống của đồng/trăm đồng/nghìn đồng.

Xem phim hướng dẫn

Cụ thể như sau

1. Trên giao diện tùy chọn làm tròn, phần mềm bổ sung thêm các giá trị tùy chọn Làm tròn xuống đến hàng Đồng/Trăm đồng/Nghìn đồng ở nhóm làm tròn khoản lương, phụ cấp & làm tròn số thực lĩnh.

2. Nguyên tắc làm tròn xuống như sau: Tổng từng khoản lương, phụ cấp, các khoản đóng góp và thực lĩnh của CBNV có số lẻ đến hàng đồng, trăm đồng, nghìn đồng thì mặc định làm tròn xuống.

Ví dụ CBNV Bùi Văn Tiến được hưởng PCTNN với số tiền 484.548. Khi anh/chị chọn Làm tròn từng khoản lương, PC xuống dến trăm đồng, thì số tiền sẽ là 484500.

Lưu ý: Phần thực lĩnh của CBNV sẽ được làm tròn tương ứng với tùy chọn tại làm tròn từng khoản lương, phụ cấp, các khoản trích theo lương hay làm tròn tổng từng khoản lương, phụ cấp và các khoản đóng góp của toàn bộ CBNV của từng CBNV.

Cập nhật 07/09/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan