1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R21
  4. Kế toán muốn lập nhanh phụ cấp làm thêm, làm đêm được tổng hợp từ bảng chấm công

Kế toán muốn lập nhanh phụ cấp làm thêm, làm đêm được tổng hợp từ bảng chấm công

1. Mục đích

Giúp kế toán lập nhanh phụ cấp làm thêm, làm đêm được tổng hợp từ bảng chấm công.

2.  Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R21, các đơn vị sử dụng phần mềm Salagov, hàng tháng kế toán thực hiện chấm công làm thêm, làm đêm và tổng hợp bảng chấm công làm thêm, làm đêm. Sau khi tổng hợp bảng chấm công, kế toán vẫn phải chọn lại CBNV để thực hiện tính phụ cấp làm thêm, làm đêm. Vì vậy, vừa mất thời gian lại bất tiện khi thực hiện.
Hiện tại phần mềm chưa tự động lấy lên danh sách CBNV đã được tổng hợp ở bảng chấm công làm thêm, làm đêm khi tính khoản phụ cấp làm thêm, làm đêm.

– Kể từ phiên bản R21, khi tính phụ cấp làm thêm làm đêm hay phụ cấp trực (đặc thù y tế) nếu có bảng tổng hợp công của 2 khoản này thì sẽ tự động lấy số liệu sang chứ không phải chọn lại CBNV.

Cụ thể như sau

1. Tại menu Tính lương\Tổng hợp công, thêm bảng tổng hợp công của khoản phụ cấp làm thêm làm đêm.

2. Khi đó tại menu Tính lương\Tính các khoản khác, thêm bảng tính Phụ cấp làm thêm làm đêm của tháng vừa tổng hợp công làm thêm làm đêm. Khi đó phần mềm sẽ tự động lấy lên danh sach CBNV đã được tổng hợp ở bảng tổng hợp công làm thêm, làm đêm.

Cập nhật 10/03/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan