1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R5
  4. Kế toán muốn mẫu đăng ký quỹ dự toán lương thể hiện đầy đủ phụ cấp

Kế toán muốn mẫu đăng ký quỹ dự toán lương thể hiện đầy đủ phụ cấp

1. Mục đích

Giúp mẫu đăng ký quỹ dự toán lương thể hiện đầy đủ phụ cấp lưu động.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R5, bảng đăng ký quỹ lương dự toán chưa đáp ứng được việc hiện các phụ cấp phát sinh tại đơn vị.

– Kể từ phiên bản R5, phần mềm bổ sung mẫu đăng ký quỹ dự toán lương (chi tiết các loại phụ cấp) thể hiện phụ cấp lưu động, mẫu mặc định in từ phần mềm không lên nhưng khi xuất khẩu thì lên bình thường.

Cụ thể như sau

1. Tại menu Báo cáo\Báo cáo dự toán và cải cách tiền lương, phần mềm đã bổ sung Bảng đăng ký quỹ lương dự toán (chi tiết các loại phụ cấp).

2. Khai báo các tham số báo cáo.

3. Bảng đăng ký quỹ lương dự toán thể hiện phụ cấp lưu động.

Cập nhật 03/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan