1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R15
  4. Kế toán muốn quản lý MLNS của các khoản phụ cấp đặc biệt ngành theo từng CBNV để hạch toán kế toán chính xác

Kế toán muốn quản lý MLNS của các khoản phụ cấp đặc biệt ngành theo từng CBNV để hạch toán kế toán chính xác

1. Mục đích

Giúp kế toán quản lý MLNS của các khoản phụ cấp đặc biệt ngành theo từng CBNV để hạch toán kế toán chính xác.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R15, phần mềm đang cho phép lấy dữ liệu để hạch toán sang phần mềm Mimosa theo Chương, loại khoản, tiểu mục của từng loại phụ cấp đặc biệt ngành chứ không phải theo từng CBNV. Do đó, các trường liên cấp có CBNV thuộc nhiều cấp cùng được hưởng một loại phụ cấp đặc biệt ngành thì phần mềm chưa lấy dữ liệu chương, loại khoản, tiểu mục theo từng CBNV này được.

– Kể từ phiên bản R15, Đối với các đơn vị có từ 2 chương hoặc 2 khoản sử dụng trở lên, khi tính bảng phụ cấp đặc biệt ngành, có hiển thị thêm cột Chương hoặc Khoản hoặc cả 2 để cho NSD xác định lại xem CBNV đó thuộc Chương/khoản nào.

Xem phim hướng dẫn

Cụ thể như sau

1. Tại menu Tính lương\Tính các khoản khác, lập bảng tính phụ cấp đặc biệt ngành.

Ví dụ: lập bảng tính Công tác phí.

2. Tại giao diện bảng tính phụ cấp đặc biệt ngành, đối với các đơn vị có từ 2 chương hoặc 2 khoản sử dụng trở lên sẽ hiển thị thêm cột Chương hoặc Khoản hoặc cả 2 để người sử dụng xác định xem CBNV đó thuộc Chương/Khoản nào.

3. Giá trị mặc định của Chương/Khoản khi lập bảng phụ cấp đặc biệt ngành:

  • Ưu tiên mặc định theo thiết lập Chương/Khoản trên phòng ban của CBNV tương ứng
  • Nếu không có sẽ ưu tiên theo Lương, TH không đươc hưởng lương thì ưu tiên theo PCCB KCT
  • Không có thì mặc định theo Chương-Khoản của khoản PCĐBN.

4. Tại phần mềm MISA Mimosa/MISA Bamboo, thực hiện kết nối với phần mềm MISA SalaGov để lập giấy rút dự toán. Tại đây đối với 1 khoản lương, phụ cấp có các đối tượng hưởng theo từng loại, khoản khác nhau thì phần mềm sẽ tự động tách ra thành nhiều dòng tương ứng.

Cập nhật 17/09/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan