1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R17
  4. Kế toán muốn thay đổi vị trí “…,ngày…tháng…năm…” ở chân chữ ký mẫu 09 theo yêu cẩu của KBNN

Kế toán muốn thay đổi vị trí “…,ngày…tháng…năm…” ở chân chữ ký mẫu 09 theo yêu cẩu của KBNN

1. Mục đích

Giúp kế toán thay đổi vị trí “…,ngày…tháng…năm…” ở chân chữ ký mẫu 09 theo yêu cẩu của KBNN.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R17,khi đơn vị thực hiện ký số chứng từ qua cổng DVC KBNN, thông tin chữ ký số của thủ trưởng đơn vị che khuất vị trí ký của Giám đốc KBNN. Hiện tại: Phần mềm đang cố định vị trí nội dung “…, ngày … tháng … năm” khi tùy chỉnh mẫu bảng lương, nên mẫu 09 chưa đáp ứng được yêu cầu của KBNN.

– Kể từ phiên bản R17, phần mềm bổ sung các box của dòng ngày tháng năm tương đương với phần chân chữ ký hiện  có để có thể tùy ý di chuyển ngày tháng năm theo vị trí của chân chữ ký cho hợp lý.

Cụ thể như sau

1. Tại menu Sửa mẫu bảng lương, chọn sửa mẫu bảng lương 09 và nhấn Sửa mẫu.

2. Tại phần Sửa chân chữ ký, phần mềm đã bổ sung các box của dòng ngày tháng năm tương đương với phần chân chữ ký. Anh/chị có thể tùy ý di chuyển ngày tháng năm theo vị trí của chân chữ ký cho hợp lý.

Cập nhật 16/12/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan